تبلیغات

نرم افزار بتن

صفحه اصلی / تبلیغات / آموزشگاه کامپیوتر / نرم افزار بتن

مجموعه آموزشگاه کامپیوتر

نرم افزار بتن

نام مدیریت : اروم پشتیبان سیستم

آدرس : خیابان عطایی کوی دلگشا ساختمان شهرداری طبقه 5 واحد 30

توضیحات :

این نرم افزار مخصوص کارخانجات تولید بتن آماده طراحی و تولید شده است. عملیات خرید مصالح، فروش بتن، خدمات، انبار مصالح، انبار تجهیزات، دریافت و پرداخت، هزینه، ... در این نرم افزار پیش بینی شده است. امکانات نرم افزار  امکان تعریف مشتریان و گروه بندی  امکان تعریف کاال و خدمات ) بتن، هزینه حمل، هزینه پمپاژ، ... (  امکان تعریف طرح اختالط بتن برای محاسبه موجودی مصالح  امکان تعریف قرارداد فروش بتن و خدمات برای مشتریان  امکان ارتباط با انواع نمایشگرهای باسکول رایج در بازار  امکان ثبت باسکول خرید مصالح و چاپ قبض باسکول  امکان ثبت باسکول فروش بتن و چاپ قبض باسکول عادی و چاپ کارت پیمانه  امکان ثبت باسکول بتن برگشتی  امکان ثبت باسکول متفرفه  امکان ثبت قبوض باسکول به دو صورت دستی و سیستمی  امکان ثبت خدمات به قرارداد ) هزینه پمپاژ، هزینه حمل بتن، هزینه مواد افزودنی بتن (  امکان ثبت فاکتور فروش بتن و خدمات ) واحد تن یا متر(  امکان چاپ فاکتور فروش به صورت عادی و فرمت دارائی  امکان کسر از موجودی مصالح بر اساس طرح اختالط بتن  امکان ثبت اول دوره موجودی مصالح و تجهیزات  امکان نگهداری انبار تجهیزات و ثبت عملیات خرید، مصرف، برگشت، ....  امکان ثبت اطالعات برای آزمایشگاه بتن برای هر قرارداد  امک

اطلاعات تماس :

گالری :

نرم افزار بتن

از جدیدترین مجموعه ها بازدید کنید